Avoimuus ja vuorovaikutus 2

Vuokrasopimuksen tekeminen 2

Vuokrankorotuksista sopiminen ja vuokran korottaminen

vapaarahoitteisissa vuokrasuhteissa 3

Vuokra ja vuokran tarkistukset ara-vuokrasuhteissa 4

Vakuus 4

Vakuutus 5

Avaimet 5

Vuokratun tilan hoito 5

Vuokranantajan ja asunto-osakeyhtiön suorittamat remontit 6

Vuokralaisen suorittamat remontit 7

Huoneistossa käynnit 8

Vuokrasuhteen irtisanominen 8

Mitä on häiritsevä elämä? 8

Loppusiivous 9

Muuttopäivä 9

 

 

Vuokralaisten Keskusliitto ry

www.vuokralaistenkeskusliitto.fi

Suomen Vuokranantajat SVA ry

www.suomenvuokranantajat.fi

Suomen Kiinteistöliitto ry

www.kiinteistoliitto.fi

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

www.rakli.fi

 

1 HYVÄ VUOKRATAPA

 

 

HYVÄ VUOKRATAPA

Huoneenvuokrasopimuksissa korostuu erityisesti sopimuskumppaneiden

luottamus toisiaan kohtaan. Vuokranantaja luovuttaa huoneistonsa

toisen käyttöön ja vuokralainen perustaa kotinsa vuokrattuun huoneistoon.

Sopimussuhteen pitkäaikaisuus mahdollisine odottamattomine

muutoksineen korostaa sopimuskumppaneiden lojaliteetti- ja avoimuusvelvollisuutta

toisiaan kohtaan.

 Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman

ja toimivan huoneenvuokrasuhteen

luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa sekä

asianmukaisessa päättämisessä. Hyvän vuokratavan

laatineet järjestöt suosittelevat sen

noudattamista asuinhuoneistojen vuokrasuhteissa

erityisesti silloin, kun osapuolet

eivät ole sopineet mitään esiin tulevista

tilanteista. Jos osapuolet kuitenkin

ovat määrittäneet vuokrasuhteelle

toimintatapoja, noudatetaan niitä

sopimuksen mukaisesti.

Vuokralla asuminen on eurooppalainen

tapa asua. Yhä useammat

ihmiset ja perheet, varsinkaan nuoret,

eivät halua omistaa asuntoaan

ja sitoutua pitkiin velkasuhteisiin.

Vuokra-asuminen on monelle paras

ja joustavin asumismuoto.

Asuinhuoneistojen vuokrauksen pitää

olla vuokranantajalle pitkällä aikavälillä

kannattavaa.

 

 

Vuokran tulee kattaa sekä

vuokranantajalle aiheutuvat kulut että

tuottoa sijoitetulle pääomalle. Vuokralaisen

tulee puolestaan saada maksamansa vuokran

vastineeksi sovittua vastaava asunto ja tarpeitaan

vastaava turvattu vuokrasuhde.

Hyvään vuokratapaan kuuluu myös hyvä naapuruus asuinyhteisössä.

Asuinyhteisön hyvinvointi perustuu siihen, että asukkaat ovat kiinnostuneita

yhteisistä asioista ja huomioivat muut asukkaat. Viihtyisässä asuinympäristössä

asukas tuntee vastuunsa yhteisiä tiloja ja piha-alueita käyttäessään.

Yhteisten tilojen käytössä tulee huomioida sekä järjestys- että normaalit käyttäytymissäännöt.

Toimivat asuntomarkkinat tarvitsevat riittävästi asuntoja. Ammattimaisten toimijoiden

rinnalle tarvitaan yksityisiä vuokranantajia lisäämään tarjontaa. Vuokra-

asuntojen tarjonnan riittävyydellä on merkitystä yhteiskunnan kehittymiselle

ja työllistämiselle.

2 HYVÄ VUOKRATAPA

 

Avoimuus ja vuorovaikutus

 Vuokrauksessa toimitaan reilujen pelisääntöjen mukaan ja menettelyissä

otetaan huomioon molempien sopijaosapuolten näkemykset. Mahdolliset erityisehdot

(esim. tupakointikielto ja kunnossapitovastuu) on tuotava selkeästi

esiin jo vuokrausilmoituksessa.

Sopimussuhteen hoitamisessa tärkeää on yhteydenpito sopimuskumppaneiden

välillä. Vuorovaikutuksen turvaamiseksi osapuolet huolehtivat siitä, että

yhteystiedot ovat ajan tasalla vuokrasuhteen kestäessä.

Vuokralaisen päävelvoite on maksaa sovittua vuokraa täysimääräisenä viimeistään

eräpäivänä. Hyvä vuokratapa edellyttää, että vuokralainen ilmoittaa vuokranantajalleen

vuokranmaksuvaikeuksista heti niiden ilmaantuessa.

Hyvä vuokratapa edellyttää, että vuokranantaja ja vuokralainen

keskustelevat vuokrauksen tavoitteista kuten mahdollisesta

omasta käytöstä tulevaisuudessa. Hyvän vuokratavan

mukaista on ilmoittaa esimerkiksi taloyhtiössä päätetyistä

remonteista, jotka ovat vuokranantajan

tiedossa ja jotka voivat vaikuttaa huoneiston käyttöön.

Tulossa olevista muista kuin vuokranantajan

tekemistä remonteista tulee ilmoittaa niin

pian kuin ne ovat vuokranantajan tiedossa.

Vuokrasopimuksen tekeminen

 Hyvä vuokratapa edellyttää, että vuokrasopimus

tehdään aina kirjallisesti. Sopimusmalleja

voi ostaa hyvin varustetuista kirjakaupoista.

Sopimus on laadittava selkeäksi ja

yksiselitteiseksi. Lisäksi vuokrasopimuksessa

luetellaan kaikki ne liitteet, joiden halutaan tulevan

osaksi sopimusta. Jos vuokrasopimukseen

sisältyy liitteitä, ne eivät saa olla ristiriidassa vuokrasopimuksen

tai asuinhuoneiston vuokrauksesta

annetun lain (481/1995) kanssa.

Molempien sopimusosapuolten etu on , että vuokrasopimuksen

solmimisen yhteydessä ja sen päätyttyä tehdään huoneiston

sekä sen hallintaan liittyvien muiden tilojen kunnontarkastus ja

kirjataan havainnot näiden kunnosta.

Monissa tapauksissa asunnossa edellisen vuokrasuhteen päättyessä tehty

kunnontarkastus toimii myös alkavassa vuokrasuhteessa kunnontarkastuksen

lähtökohtana.

Jos sopimusta halutaan myöhemmin muuttaa, on muutokset kirjattava sopimukseen

selkeästi.

 

 

 

 

3 HYVÄ VUOKRATAPA

Vuokrankorotuksista sopiminen ja vuokran korottaminen

vapaarahoitteisissa vuokrasuhteissa

Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä siitä on vuokranantajan ja vuokralaisen

välillä sovittu.

Uusissa vuokrasuhteissa vuokrataso vastaa käypää tasoa, kun

taas vanhoissa vuokrasuhteissa saattaa olla, että vuokrat

ovat jääneet jälkeen asuntojen käyvästä vuokra-arvosta.

Lain mukaan vuokraa voidaan korottaa sopimuksen

perusteella vain, jos tätä koskeva ehto on kirjattu

vuokrasopimukseen. Tämä edellyttää, että korottamisen

peruste ja korottamisen voimaantulopäivä on

kirjattu sopimukseen. Alle kolmen vuoden määräaikaiseen

sopimukseen ei voida sisällyttää indeksiin

tai muuhun vastaavanlaiseen sidonnaisuuteen perustuvaa

korotusehtoa.

Kiinteät prosenttimäärät tai euromäärät korotusperusteena

eivät myöskään ole suositeltavia alle kolmen

vuoden määräaikaisissa sopimuksissa. Toistaiseksi voimassa

oleviin sopimuksiin sekä vähintään kolmen vuoden

määräaikaisiin sopimuksiin korotusehto sen sijaan voidaan

sisällyttää.

Sellaisissa vuokrankorotusehdoissa, joiden perusteella vain vuokranantaja

pystyy laskemaan vuokrankorotuksen, on vuokranantajan lain mukaan

aina ilmoitettava kirjallisesti vuokralaiselle uusi vuokra ja sen voimaantulopäivä.

Ilmoitus tulee pyrkiä tekemään kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa.

Sellaisissakin vuokrankorotusehdoissa, joissa sopimukseen kirjatusta korotusehdosta

käy ilmi korotuksen tarkka voimaantulopäivä ja tarkat laskentaperusteet,

on suositeltavaa, että vuokranantaja ilmoittaa vuokralaiselle korotuksesta.

Jos kuitenkin vuokranantajan korotusilmoitus jää tekemättä, tulee vuokralaisen

itse laskea korotus ja ryhtyä maksamaan korotettua vuokraa sopimuksessa

mainituin tavoin. Asianosaiset ovat sidottuja siihen, mitä vuokrasopimuksessa

on sovittu. Tästä johtuen vuokranantajalla voi olla mahdollisuus periä korotukset

taannehtivasti edellisestä korotuksesta lähtien, mutta kuitenkin enintään

kolmelta vuodelta.

Jos vuokraa joudutaan vapaarahoitteisissa vuokrasuhteissa korottamaan muutoin

kuin sopimuksessa mainitulla menettelyllä, on neuvottelut aloitettava vähintään

6 kuukautta ennen aiottua korotusta. Korotusten tulee olla kohtuullisia

ja korotetun vuokran tulee vastata huoneiston vuokra-arvoa. Korotukset eivät

saa vuosittain ylittää 15 prosenttia muutoin kuin tilanteissa, joissa kiinteistössä

tehdään merkittäviä kiinteistön ja huoneiston vuokra-arvoa kohottavia korjauksia.

Jos osapuolet ovat neuvottelujen tuloksena päässeet sopimukseen vuokrankorotuksesta,

on siitä hyvä tehdä kirjallinen sopimus. Samalla tulee sopia

ja kirjata tasokorotuksen jälkeen tehtävien vuosittaisten vuokrankorotusten

peruste, ajankohta ja määrä.

4 HYVÄ VUOKRATAPA

Mikäli neuvottelut vuokrankorottamisessa eivät tuota tulosta,

on vuokranantajalla viime kädessä lain mukaan mahdollisuus

irtisanoa vuokrasopimus. Irtisanomisen yhteydessä on

hyvä ilmoittaa, millä vuokralla sopimus voisi jatkua. Samalla

tulee ilmoittaa, missä ajassa tämä vuokraa koskeva muutos

viimeistään on hyväksyttävä, jotta irtisanominen raukeaisi.

Hyväksymisajan tulisi päättyä vasta kuukausi ennen irtisanomisajan

päättymistä.

 

 

 

 

 

 

 

Vuokra ja vuokran tarkistukset

ara-vuokrasuhteissa

 Vuokrataloyhtiöissä, joissa asunnon tarve on asukasvalinnan

perustana (ara-vuokrasuhde), lain mukaan vuokria ei

voida määritellä tai korottaa vapaasti. Näissä vuokrasuhteissa

noudatetaan pääsääntöisesti omakustannusperusteista vuokranmääritystä.

Omakustannusperusteinen vuokranmääritys

tarkoittaa myös sitä, että kaikki talon menot katetaan vuokratuloilla.

Tämä johtaa siihen, että yhden vuokralaisen laiminlyötyä

vuokranmaksunsa, vaje ohjautuu muiden vuokralaisten

maksettavaksi. Tästä johtuen vuokranantajan tulee hyvissä

ajoin puuttua vuokranmaksun laiminlyönteihin.

 

 

Ara-vuokrasuhteessa vuokranantajan on ilmoitettava vuokrankorotuksesta

kirjallisesti. Ilmoituksesta on käytävä ilmi

korotuksen peruste ja uusi vuokra. Korotettu vuokra tulee

voimaan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua vuokranantajan

ilmoituksesta. Mikäli osapuolet ovat sopineet erikseen

laskutettavista etuuksista (käyttökorvaus, esim. vesimaksu),

ei vuokralaiselle tarvitse erikseen ilmoittaa korotuksesta, joka

perustuu kulutuksen kasvuun tai huoneistossa vakinaisesti

asuvien henkilöiden lukumäärään muutokseen.

 

Vakuus

Vuokralaisen toimittama vakuus turvaa niin vuokranmaksua,

huoneiston huolellista hoitamista kuin muitakin

vuokrasuhteeseen liittyviä velvollisuuksia. Selkeyden vuoksi

vuokrasopimukseen on hyvä kirjata, että vakuus annetaan

kaikkien sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisen

turvaamiseksi. Vakuus pyydetään ennen huoneiston hallinnan

ja avainten luovutusta. Vuokranantajan on säilytettävä vakuutta

huolellisesti ja sen on oltava erotettavissa vakuudenhaltijan

muusta omaisuudesta koko vuokrasuhteen ajan. Rahavakuudelle

kertyvästä korosta tulee sopia vuokrasuhteen alussa.

Vakuudesta voidaan pidättää vain ne kohtuulliset kulut, jotka

vuokralaisen laiminlyöntien johdosta ovat vuokranantajalle tosiasiallisesti

aiheutuneet. Vuokralainen ei kuitenkaan ole vas5

HYVÄ VUOKRATAPA

tuussa esimerkiksi pienehköistä naarmuista, kolhuista tai muista vastaavista

tavanomaisesta kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralaisella

ei ole oikeutta vakuuteen vedoten jättää viimeisiä vuokria maksamatta.

Mikäli perusteita vakuuden käyttämiseen ei ole, on vakuus palautettava täysimääräisenä

viivytyksettä, kun vuokrasuhde on päättynyt, huoneisto ja siihen

liittyvät tilat siivottu, huoneiston avaimet luovutettu ja huoneistossa tehty kunnontarkastus.

Jos vuokranantajalla on perusteita pidättää osa vakuudesta, on erotus palautettava

vuokralaiselle viivytyksettä. Vakuuden pidättämisestä ja sen syistä on

ilmoitettava vuokralaiselle kirjallisesti tai sähköpostitse vuokralaisen ilmoittamaan

osoitteeseen. Vuokralaiselle tulee myös lähettää kirjallinen erittely syntyneistä

kustannuksista.

 

 

 

Vakuutus

Vuokralaisen kannattaa ottaa kotivakuutus aina, edellytti vuokranantaja sitä

sopimusehdoissa tai ei. Vuokralaisen ottama kotivakuutus, jossa on osana oikeusturva-

ja vastuuvakuutus, on viisasta mieltää osaksi asumiskustannuksia.

Pieni lisä peruskustannuksiin parantaa reilusti asumisen turvallisuutta ja korvaa

yleensä esimerkiksi vahinkotilanteessa irtaimistovahingot sekä asukkaan

sijaisasunnon kustannukset.

Kiinteistövakuutukset eivät sen sijaan korvaa vuokralaisen irtainta omaisuutta,

eivätkä asukkaan sijaisasumisen kustannuksia.

 

 

Avaimet

 Hyvän vuokratavan mukaan vuokranantajan tulee huolehtia vuokrahuoneiston

turvallisuudesta avainten ja lukitusten osalta.

Avaimet luovutetaan vuokralaiselle kuittausta vastaan. Avaimia tulee luovuttaa

riittävä määrä asukasmäärä huomioiden. Hyvänä määränä voidaan pitää vähintään

kolmea avainta/huoneisto tai yhtä avainta/asukas ja yhtä vara-avainta.

Vuokranantajan tulee teettää vuokralaisen pyynnöstä ja hänen kustannuksellaan

vuokralaisen tarvitsemat lisäavaimet. Vuokrasuhteen päättyessä vuokralaisen

tulee palauttaa vastaanottamansa määrä avaimia ja myös teetättämänsä

lisäavaimet.

Vuokrasuhteen aikana vuokralainen on velvollinen säilyttämään avaimia huolellisesti

ja harkitsemaan tarkoin kenelle antaa avaimia käyttöön. Avaimissa tai

avainnipuissa ei saa olla huoneiston tunnistetietoja.

 

 

Vuokratun tilan hoito

Vuokratun tilan kunto tarkistetaan ennen vuokrahuoneiston hallinnan luovutusta

vuokralaiselle ja kun vuokralainen luovuttaa huoneiston takaisin vuokranantajan

hallintaan.

6 HYVÄ VUOKRATAPA

Lain mukaan vuokralaisen on hoidettava vuokrattua tilaa ja tilassa olevia laitteita

ja kalusteita huolellisesti. Mikäli vuokralainen havaitsee huoneistossaan

sellaisen vian, joka voi aiheuttaa vahingon, on hänen ryhdyttävä tarpeellisiin

toimenpiteisiin vahingon estämiseksi. Tämä voi tarkoittaa suojaustoimia tai

ilmoitusta viranomaiselle, yhtiön edustajalle tai vuokranantajalle.

Vuokralaisen on ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan kirjallisesti vuokranantajalle

huoneistossa ilmenevistä vioista tai muista puutteista. Mikäli vika tai

puute uhkaa huoneiston kuntoa tai rakenteita, ilmoitus on lain mukaan tehtävä

heti. Vuokranantajan tulisi aina mahdollisuuksien mukaan vahvistaa vastaanottaneensa

vuokralaisen ilmoituksen esimerkiksi sähköpostiviestillä.

Lain mukaan, jos puutteen poistaminen on vuokranantajan vastuulla, tulee

tämän käynnistää korjaaminen kohtuullisessa ajassa. Mikäli puutteellisuudella

on kuitenkin olennainen merkitys huoneiston käytölle, korjaus tulee käynnistää

viivytyksettä. Korjaus tulee suorittaa vuokralaiselle mahdollisimman vähän

haittaa aiheuttavasti.

Jos huoneistossa on jokin tarkempaa hoitoa tai huoltoa vaativa laite tai kaluste,

tulee vuokranantajan antaa vuokralaiselle tästä tarpeelliset kirjalliset ohjeet.

 

 

 

Vuokranantajan ja

asunto-osakeyhtiön suorittamat remontit

Remonttien tavoitteena on parantaa asumisen laatua ja turvallisuutta. Lain

mukaan vuokranantajalla on oikeus suorittaa vuokratussa huoneistossa korjaus-

ja muutostöitä. Hänen tulee ilmoittaa suunnittelemistaan remonteista vuokralaiselle

kirjallisesti lainmukaisia tai sovittuja aikoja noudattaen. Kiireelliset

korjaus- ja muutostyöt voidaan lain mukaan suorittaa heti. Sellaiset korjaukset,

joista ei aiheudu olennaista haittaa tai häiriötä vuokraoikeuden käyttämiselle,

voidaan suorittaa 14 päivän ilmoitusajan jälkeen. Laajemmista huoneistoa koskevista

korjauksista ja parannuksista on ilmoitettava vuokralaiselle lain mukaan

vähintään kuusi kuukautta ennen työn aloittamista.

Kun vuokranantaja on asunto-osakeyhtiö, on yhtiöllä omia vuokralaisiaan

kohtaan samat ilmoitusvelvollisuudet kuin yksittäisellä vuokranantajalla. Asuinhuoneiston

vuokrauksesta annetun lainmukaiset ilmoitusajat eivät sido asuntoosakeyhtiötä

silloin, kun osakas toimii vuokranantajana. Asunto-osakeyhtiön

tekemistä remonteista vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle välittömästi

niistä tiedon saatuaan.

Ilmoituksessa tulee mainita yhteyshenkilö, remontin laajuus, aloitusajankohta

ja arvioitu kesto.

Puutteellisessa kunnossa olevasta tai vain osittain käytössä olevasta huoneistosta

vuokralainen maksaa remontin ajalta vain osittaista eli alennettua

vuokraa. Lain mukaan vuokralaisella on aina oikeus saada remontin ajalta kohtuullinen

vuokranalennus, paitsi jos vuokralainen on itse aiheuttanut vahingon

asunnolle. Alennuksen määrään vaikuttaa erityisesti haitan määrä. Vuokralaisella

on oikeus vuokranalennukseen riippumatta siitä, onko remontin suorittanut

vuokranantaja vai asunto-osakeyhtiö.

7 HYVÄ VUOKRATAPA

Mikäli huoneisto on remontin aikana asumiskelvoton, joutuu vuokralainen

muuttamaan remontin ajaksi pois huoneistosta. Tällaisesta huoneistosta

vuokralainen ei ole velvollinen maksamaan vuokraa. Puutteellisessa kunnossa

olevasta tai vain osittain käytössä olevasta huoneistosta vuokralainen maksaa

remontin ajalta vain osittaista eli alennettua vuokraa. Vuokranantajalla ei

ole velvollisuutta järjestää vuokralaiselle sijaisasuntoa remontin ajaksi. Hyvän

vuokratavan mukaista kuitenkin on, että vuokranantaja tarjoaa vuokralaiselle

mahdollisuuksien mukaan toista asuntoa. Tällöin vuokralainen saa itse valita

ottaako hän käyttöönsä vuokranantajan osoittaman toisen asunnon. Mikäli hän

näin tekee, suorittaa hän sijaisasunnostaan vuokranantajalle sovittua vuokraa.

Vuokranantajan tulee remonttia tehdessään huolehtia siitä, että vuokralaisen

asumiselle aiheutuu remontista mahdollisimman vähän haittaa. Hyvän vuokratavan

mukaisesti vuokranantaja pyrkii jo remontista ilmoittaessaan ohjeistamaan

vuokralaista huoneistoon mahdollisesti jäävien tavaroiden suojauksesta

sekä siitä, miten remontin jälkeinen siivous on vuokranantajan toimesta järjestetty

ja muista käytännön toimenpiteistä.

Joustavuuden ja ennakoitavuuden vuoksi ilmoituksessa tulee mahdollisuuksien

mukaan olla esitys sekä remontin aikaisesta vuokranalennuksesta että

arvio tavoitellusta vuokranmäärästä remontin jälkeen. Mikäli vuokralainen kokee

esityksen joiltain osin kohtuuttomaksi, tulee hänen ottaa vuokranantajaan

yhteyttä neuvottelujen jatkamiseksi. Mikäli remonttiolosuhteet muuttuvat

arvioidusta, on esitystä tarpeen täsmentää. Alennuksen lopullinen

määrä ja remontin aiheuttama todellinen haitta ovat yleensä lopullisesti

selvillä vasta remontin jälkeen. Vuokralaisella voi lisäksi olla

oikeus saada vahingonkorvausta remontin teettäjän tai tekijän

huolimattomuudellaan aiheuttamista vahingoista.

 

 

Vuokralaisen suorittamat remontit

 Lain mukaan vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutos-

tai korjaustöitä vuokratussa tilassa ilman vuokranantajan

lupaa. Tällaisina luvanvaraisina töinä pidetään muun

muassa maalausta, tapetointia ja kiinteiden kalusteiden

vaihtamista. Jos vuokralainen saa luvan tehdä huoneistossa

muutos- tai korjaustöitä, on tätä ennen sovittava kirjallisesti

työn ja materiaalien korvaamisesta. Vuokralaisen tulee sovittuna

ajankohtana antaa vuokranantajalle mahdollisuus tulla

tarkastamaan tehtyjä muutos- tai korjaustöitä. Samoin on sovittava

korvaamisen ajankohdasta sekä erityisen tarkasti siitä, miten

muutos- tai korjaustyö tullaan suorittamaan (aikataulu, materiaalit,

tekijät, valvojat, laatutaso).

Mikäli vuokralainen on vuokranantajan luvalla suorittanut huoneiston arvoa

kohottavia muutos- tai korjaustöitä, on vuokranantajan korvattava ne siten

kuin vuokralaisen kanssa on sovittu. Jos korvaamisesta ei ole ennalta sovittu

mitään, on vuokralaisella oikeus kohtuulliseen korvaukseen huoneiston arvoa

olennaisesti kohottavista muutos- ja korjaustöistä.

8 HYVÄ VUOKRATAPA

Huoneistossa käynnit

 Lain mukaan huoneistossa käynneistä tulee aina sopia vuokralaisen kanssa.

Sopimusesityksenä voidaan pitää käynti-ilmoitusta, jossa on pyydetty ottamaan

yhteyttä esitetyn ajan ollessa sopimaton. Tällaisessa käynti-ilmoituksessa on aina

oltava käynnin tekijän yhteystiedot, tieto käynnin perusteesta sekä arvio käynnin

kestosta. Huomioitavaa on, että ilmoitus remontista ei korvaa ilmoitusta huoneistoon

pääsystä.

Käyntiajankohta tulee pyrkiä rajaamaan käynti-ilmoituksessa mahdollisimman

täsmälliseksi, jotta vuokralaiselle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa esimerkiksi

työn ja lemmikkien hoidon järjestämisestä. Sovittuna käyntiajankohtana

vuokralaisten on jätettävä turvalukko avoimeksi, jotta huoneistoon pääsee yleisavaimella.

Vuokralaisen tulee pitää huoli siitä, että sovittuna aikana kävijällä on

turvallinen pääsy huoneistoon.

Hyvän vuokratavan mukaan vuokranantaja ohjeistaa kiinteistöhuoltohenkilöstöä

ja muistuttaa myös ulkopuolisia palveluntuottajia siitä, että käynnin kohde on

vuokralaisen koti, ja että aikataulujen noudattaminen kuuluu asiaan. Huoneistoon

on aina jätettävä ilmoitus suoritetusta käynnistä.

Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus päästä vuokrahuoneistoon valvoakseen

tilan kuntoa vuokralaisen kanssa sovittuna ajankohtana. Myös kohteen esitteleminen

uudelle vuokralaisehdokkaalle tulee järjestää molempien osapuolten

kannalta sopivana ajankohtana silloin, kun asuntoa vuokrataan edelleen tai myydään.

Vuokralainen ei saa aiheettomasti estää tai vaikeuttaa huoneistoon pääsyä.

Vuokrasuhteen irtisanominen

 Yleisin päättymistapa toistaiseksi voimassa olevissa vuokrasopimuksissa on

sopimuksen irtisanominen. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen ovat

lakisääteiset irtisanomisajat alle vuoden kestäneessä vuokrasuhteissa kolme

kuukautta ja vähintään vuoden kestäneissä vuokrasuhteissa kuusi kuukautta.

Vuokralaisen irtisanomisaika on vuokrasuhteen kestosta riippumatta yksi kuukausi.

Lain mukaan irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä

lukien, jonka aikana irtisanomisilmoitus on vastaanotettu. Osapuolet voivat

kuitenkin sopia jo vuokrasopimuksessa mistä ajankohdasta lukien irtisanomisaika

lasketaan.

Irtisanomisilmoitus on lain mukaan aina tehtävä kirjallisesti ja todisteellisesti

esimerkiksi kuittausta vastaan. Sen sijaan sähköposti tai tekstiviesti ei täytä lain

vaatimusta.

 

 

 

 

Mitä on häiritsevä elämä?

 Asumiseen kuuluu jonkinasteisten äänten sietäminen ja huoneistossa on voitava

viettää normaalia elämää. Esimerkiksi lasten leikeistä kuuluvia ääniä pidetään

järjestyssääntöjen sallimina aikoina normaaleina. Yöaikaan tulee välttää kovien

äänten aiheuttamista.

9 HYVÄ VUOKRATAPA

Sinällään sallittu ja hyväksyttäväkin toiminta voi kuitenkin

muuttua häiritseväksi elämäksi, jos toiminta aiheuttaa naapureille

kohtuutonta haittaa. Häiritsevää elämää voi olla

esimerkiksi useita tunteja päivässä jatkuva pianonsoitto,

koirien jatkuva haukkuminen ja kovaääninen musiikin

kuunteleminen.

Lain mukaan vuokranantaja voi irtisanoa ja jopa purkaa

vuokrasopimuksen varoituksen antamisen jälkeen, jos

vuokralaisen huoneistossa vietetään häiritsevää elämää.

Tällä tarkoitetaan sitä, että huoneistosta kantautuu säännöllisesti

toistuvaa ja jatkuvaa muiden asumista häiritsevää

ääntä tai muuta aistein havaittavaa haittaa.

Lain mukaan myös se, että vuokralainen rikkoo terveyden ja

järjestyksen säilyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä, voi oikeuttaa

vuokranantajan purkamaan vuokrasopimuksen. Tällaisia ovat muun muassa

terveys- ja pelastusviranomaisten ohjeet sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön

järjestyssäännöt. Järjestyssäännöillä ei kuitenkaan saa tarpeettomasti rajoittaa

normaalia asumista.

 

 

Loppusiivous

 Huoneisto ja muut vuokrasuhteen perusteella käytössä olevat tilat tulee

vuokrasuhteen päätyttyä luovuttaa tyhjinä, hyvässä kunnossa ja siivottuina.

Huoneiston, kaappien, lattioiden ja pintojen on oltava pyyhittyinä ja roskat

vietyinä. Ikkunoiden tai kattojen pesu ei kuulu automaattisesti normaaliin loppusiivoukseen.

Loppusiivouksen tasosta olisi hyvä sopia vuokrasuhteen alussa

ja samalla on muistettava antaa vuokralaiselle kirjalliset ohjeet siivouksen tasosta.

 

 

Muuttopäivä

Lain mukaan muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivän jälkeinen

arkipäivä. Jos siis sopimuksen päättymispäivä on perjantai, on muuttopäivä

maanantai. Mikäli maanantai on pyhäpäivä, muuttopäivä on tiistai. Muuttopäivänä

vuokralaisen on jätettävä puolet huoneistosta vuokranantajan käytettäväksi.

Muuttopäivää seuraavana päivänä vuokralaisen on jätettävä huoneisto

tyhjänä ja siivottuna kokonaan vuokranantajan hallintaan. Myös muut vuokrasuhteen

perusteella käytössä olevat tilat on tyhjennettävä.

On myös mahdollista sopia muuttopäivästä siten, että muuttopäivä on sopimuksen

päättymispäivä, jolloin huoneisto on luovutettava siivottuna kokonaan

vuokranantajan käytettäväksi jo muuttopäivänä. Tällöin sopimuksesta on kuitenkin

käytävä yksiselitteisesti ilmi, mitä muuttopäivästä on sovittu.

Lain mukaan vuokralaisella on velvollisuus maksaa vuokraa huoneiston hallinta-

ajalta, mikäli hän pitää huoneistoa käytössään vuokrasopimuksen päättymisen

jälkeen. Hallinta-ajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jolloin vuokralainen todellisuudessa

käyttää huoneistoa asumiseen tai tavaroiden säilyttämiseen.